17-03-2016
Artikel 1: Definities
 • Deelenemer: Persoon die zich heeft aangemeld op gratis datingsite SinglesPlace.nl
 • Inlogcode: de door SinglesPlace.nl aan de deelnemer verstrekte code waarmee de deelnemer toegang krijgt tot de Website.
 • Website: SinglesPlace.nl
 • Materiaal: door de deelnemer aangeleverd materiaal voor plaatsing op de SinglesPlace.nl, zoals profielnamen, teksten, foto's en (chat) berichten;
 • Misbruik: het plaatsen van materiaal op de website van SinglesPlace.nl of het versturen van e-mail via de website van SinglesPlace.nl waarmee de rechten of privacy van anderen worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciele informatie en spam, het versturen van commerciele SMS-nummers, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming;
Artikel 2: Overeenkomst
 1. Het lidmaatschap van SinglesPlace.nl is geheel gratis u maakt geheel gratis gebruik van onze datingsite zonder verborgen kosten. Hierbij krijgt de deelnemer toegang tot de Website van SinglesPlace.nl en heeft onbeperkt toegang tot de op SinglesPlace.nl aangeboden diensten.
 2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere tussen SinglesPlace.nl en de deelnemer gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op iedere overeenkomst.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door SinglesPlace.nl schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De overeenkomst komt tot stand doordat de deelnemer het op SinglesPlace.nl vermelde inschrijfformulier via de website aan SinglesPlace.nl toezendt en dit formulier door SinglesPlace.nl is ontvangen.
 5. De overeenkomst terzake een Gratis abonnement eindigt met onmiddellijke ingang van opzegging door SinglesPlace.nl of de deelnemer.
 6. Gratis Membership is geldig voor alle aanmeldingen voor zolang de deelnemer staat ingeschreven.
 7. SinglesPlace doet regelmatig aan inschrijvingsacties. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bij de actie behorende prijs; Je bent een actief lid (maximaal een week aaneengesloten offline) je bent woonachtig in Nederland of Belgie, je dient binnen vijf werkdagen na oproep je via het contactformulier te melden, zodat de prijs kan worden overhandigd. Indien je niet aan eerder genoemde voorwaarden voldoet, komt je prijs onherroepelijk te vervallen.
 8. De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
 9. Lidmaatschap op SinglesPlace.nl is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder.
Artikel 3: Gebruikersrecht
 1. De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het inloggen op de website van SinglesPlace.nl en het gebruik van de door SinglesPlace.nl aan de deelnemer verstrekte inlogcode.
 2. De deelnemer kan bij verlies van de inlogcode een nieuwe genereren via het daarvoor bestemde formulier op SinglesPlace.nl het is nimmer mogelijk om het persoonlijke lidmaatschap over te dragen.
 3. De deelnemer zal de website van SinglesPlace.nl uitsluitend rechtmatig gebruiken en zich in ieder geval onthouden van:
  • het gebruiken of toegang proberen te krijgen tot computersystemen en/of netwerken van anderen dan zichzelf;
  • onderzoek of beproeving van de beveiliging van de website van SinglesPlace.nl of netwerken van anderen dan zichzelf;
  • het aantasten van de werking van de website van SinglesPlace.nl of netwerken van anderen dan zichzelf;
  • het vervreemden, verhuren of verstrekken van privacy gevoelige gegevens aan derden.
  • het ontwerpen, vervaardigen, introduceren en verspreiden van computervirussen en andere computerprogrammatuur die mogelijk schade aan de website van SinglesPlace.nl zou kunnen veroorzaken;
  • het schenden van intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van andere gebruikers.
  • Gedragingen van derden die gebruik maken van de aan die deelnemer verstrekte inlogcode worden aan de deelnemer toegerekend als ware die gedragingen van de deelnemer zelf.
 4. SinglesPlace.nl heeft het recht om het gebruik door de deelnemer van de inlogcode zonder voorafgaande ingebrekestelling tijdelijk of blijvend te deactiveren, indien de deelnemer enige verplichting jegens SinglesPlace.nl niet nakomt.
Artikel 4: Inlogcode
 1. De inlogcode van de deelnemer is geheim. SinglesPlace.nl en de deelnemer nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat anderen dan de deelnemer kennis kunnen nemen van de aan de deelnemer verstrekte inlogcode.
 2. Indien SinglesPlace.nl constateert en/of redelijkerwijs vermoedt dat anderen dan de deelnemer gebruik (kunnen) maken van de inlogcode of indien de deelnemer Singlesplace.nl van een zodanig gebruik op de hoogte stelt, blokkeert Singelsplace.nl met onmiddellijke ingang de toegang via de bewuste inlogcode tot de ebsite van SinglesPlace.nl. SinglesPlace.nl stelt de deelnemer, voor zover nodig, op de hoogte van het onbevoegde gebruik en de blokkering van de inlogcode en verstrekt zo spoedig mogelijk na de blokkering een vervangende inlogcode aan de deelnemer.
Artikel 5: Plaatsing van materiaal
 1. De deelnemer plaatst materiaal op de SinglesPlace.nl op eigen risico.
 2. De deelnemer onthoudt zich van het plaatsen van profielnamen, teksten en foto's op de website van SinglesPlace.nl die aanstootgevend, pornografisch, racistisch of wettelijk verboden zijn.
 3. De deelnemer plaatst in zijn profiel op de website van SinglesPlace.nl niet zijn woonadres, telefoonnummer, e-mailadres of links naar internetadressen waar dergelijke gegevens te achterhalen zijn. Ook indirecte verwijzingen of uitlokkingen tot het openlijk verstrekken van deze gegevens door andere deelnemers zijn niet toegestaan.
 4. SinglesPlace.nl zal het in de vorige leden bedoelde materiaal verwijderen zonder voorafgaand overleg met en melding aan de deelnemer of andere deelnemers. Bij overtreding van bovenstaande regels zal hiertegen worden opgetreden.
Artikel 6: Misbruik
 1. SinglesPlace.nl kan de overeenkomst met de deelnemer bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beeindigen, materiaal ontoegankelijk maken en/of verwijderen van de website van SinglesPlace.nl.
 2. SinglesPlace.nl kan het gebruik door de deelnemer van de door SinglesPlace.nl aangeboden diensten beperken en/of de toegang tot de website van SinglesPlace.nl blokkeren zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de deelnemer.
 3. SinglesPlace.nl is gerechtigd om een schadevergoeding te eisen voor het herstel van de schade van de door deelnemer veroorzaakte misbruik/schade.
Artikel 7: Gegevens
 1. De wijze waarop de privacy wordt gewaarborgd staat beschreven in het Privacystatement.
 2. SingelsPlace.nl heeft het recht om de op de website toegankelijke gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden.
 3. Singlesplace.nl verkoopt nooit gegevens door aan derden.
 4. De deelenemer verleent toestemming bij het accepteren van de algemene voorwaarden en privacybeleid tijdens de inschrijving op de website van SinglesPlace.nl voor het ontvangen van systeemberichten, productgerelateerde reclame of diensten. Het is mogelijk deze mailnotificaties uit te schakelen.
 5. Deelnemer ontvangt direct na uitschrijving geen systeemberichten, productgerelateerde reclame of andere e-mails meer.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
 1. SinglesPlace.nl is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade van de deelnemer of van derden.
 2. De deelnemer vrijwaart SinglesPlace.nl terzake alle aanspraken van derden tot vergoeding van (gevolg)schade, die verbandt houden met deze overeenkomst.
Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil tussen SinglesPlace.nl en de deelnemer is de rechtbank te 's Gravenhage, dan wel de sector Kanton te Leiden, bevoegd tot kennisneming van het geschil.